VideoSio
Witamy
Login / Rejestracja
    Dodaj kod embed / link

Omiń czas oczekiwania na video rejestrując się na stronie << tutaj >>

Regulamin


 • Regulamin

  1. Wstęp

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kont użytkowników indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym VideoSio (zwanym dalej "Serwisem" lub „Portalem") i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną. Operatorem Portalu VideoSio.pl jest sioo.pl, zwana w dalszej części „Administratorem" lub „Usługodawcą".

   

  2. Rejestracja

  • W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu) a następnie dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu.
  • Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).
  • W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć.
  • Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.
  • Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia Awatara w ramach swojego Konta. Awatar nie może być sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara w przypadku, gdy narusza on niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
  • Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta, oświadcza że:
   • - zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
   • - wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem danych tj. adres e-mail oraz hasło do Konta
   • - wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;
   • - wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji podmiotom trzecim z terenu Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej. Administrator zapewni, iż w takim przypadku podmioty te będą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż zapewnią Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

   

  3. Zasadny umieszczania danych

  • Użytkownik Zarejestrowany lub użytkownik Niezarejestrowany umieszczając Komentarz lub jakiekolwiek Materiały w ramach dostępnych na Portalu Jednostek Treści, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.
  • Użytkownik Zarejestrowany lub użytkownik Niezarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały, Pliki hostowane i Awatary, które zamieścił w Portalu w ramach dostępnych Jednostek Treści. W przypadku skonfigurowania swojego konta w taki sposób, że Użytkownicy niezalogowani mogą dodawać do niego Komentarze, Materiały i Pliki hostowane, Użytkownik zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za Komentarze/Posty, Materiały i Pliki hostowane umieszczone przez niezalogowanych Użytkowników na jego koncie.
  • Jeżeli zdaniem Użytkownika Post lub Materiał (w dowolnej Jednostce Treści) narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora wysyłając wiadomość w zakładce kontakt .
  • W przypadku "Zachowania danych" od innego Użytkownika, osoba zachowująca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zachowane dane. Plik skopiowany w ten sposób jest samodzielnym Plikiem Hostowanym, niezwiązanym z oryginałem. Użytkownik Konta, z którego skopiowano plik w ten sposób, nie ma możliwości ingerowania w dalsze losy kopii, chyba że możliwość taką przewidują przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu.

   

  4. Prawa i obowiązki

  • Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
   • - nadawania umieszczanym plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością plików,
   • - umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt,
   • - wpisania w formularzu rejestracyjnym Konta w Serwisie opisu charakteryzującego, jakiego rodzaju pliki będą tam przechowywane, a w wypadku zmiany przeznaczenia Konta - do zmiany tego opisu,
   • - korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
   • - bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem http://www.posiedze.pl/strona/regulamin i zapoznawania się z nimi,
   • - nieumieszczania na Koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych.

   

  5. Zakazy i nakazy

  • Użytkownikowi zabrania się:
   • rozpowszechniania za pośrednictwem Konta i Folderów plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,
   • umieszczania materiałów (stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
   • umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie,
   • rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych (np. przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści),
   • zakładania Kont i umieszczania plików o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów Kont i plików,
   • utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
   • podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
   • zamieszczania w Serwisie skryptów i programów wykonywalnych oraz umieszczania plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów, sztuczne zliczanie transferu,
   • pobierania plików z Serwisu w jakikolwiek sposób bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem limitów transferu obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu,
   • obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia Konta,
   • odpłatnego przenoszenia a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta (Nieautoryzowany Dostęp),
   • zamieszczania w Postach lub jakichkolwiek innych dostępnych na Portalu Jednostkach Treści jakichkolwiek prywatnych „regulaminów”, „disclaimerów”, informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści,
   • umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób.

   

  6. Odpowiedzialność i sankcje

  • Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego pliku.
  • Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na portalu Jednostki Treści, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
  • Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą, według uznania Usługodawcy, skutkować ostrzeżeniem, blokadą publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych plików, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta.
  • Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.

   

  7. Wyłączenie odpowiedzialności

  • W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:
   • wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
   • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego plików,
   • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),
   • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
   • informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
   • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
   • wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami.
   • za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów,
   • działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  • W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • zmiany parametrów Konta w Serwisie, w przypadku Kont płatnych, przy czym w czasie trwania opłaconego Abonamentu mogą to być wyłącznie zmiany podnoszące wartość świadczonej usługi,
   • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
   • natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
   • usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich plików, znajdujących się w Serwisie,
   • całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu,
   • usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,
   • przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w portalu VideoSio.pl na inny kompetentny podmiot.

   

  8. Zmiany regulaminu

  • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.
  • Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
  • W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

   

  9. Postanowienia końcowe

  • Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy zgłaszać przy podanym pliku .
  • Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Serwisu lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. 1 niniejszego regulaminu, i będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie lub otrzymania pisma.
  • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
  • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10 Lipca 2016 r.
  Więcej »
RSS